VI STRÄVAR EFTER HÅLLBARA SKOGSBRUK OCH EN PRODUKTION SOM VI KAN VARA STOLTA ÖVER

 

VÅR MILJÖPOLICY 


Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda. 
 
Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa Svenska PEFC:s™ och FSC®:s krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran inte kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar eller nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning samt att ILO:s kärnkonventioner inte kränks. 
 
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk och vi skall verka för att denna volym ökar.


 

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

  • Vi skall hushålla med råvaror och energikällor.

  • Vi skall återanvända eller ta hand om våra restprodukter så väl som möjligt.

  • Vi skall sträva efter att minska våra transporters skadliga inverkan på miljön.

  • Vi skall påverka våra leverantörers och entreprenörers miljöarbete på ett konstruktivt sätt.

  • Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och bedrivs förebyggande.

  • Vid produktutveckling och investeringar ska möjligheterna att kombinera effektiv produktion med miljövård tas tillvara.

Träd växer och producerar ved med hjälp av solenergi, vatten, koldioxid och näringsämnen. Veden är bas för sågade trävaror, massa och papper. Dessa produkter går både att återvinna och att föra tillbaka till naturens egna kretslopp.

 

Produkter som baseras på ett uthålligt skogsbruk passar därför bra in i kretsloppssamhället.

BARK ANVÄNDS SOM BRÄNSLE TILL ANLÄGGNINGARNA

Större delen av all bark från timret används som bränsle i de egna biobränslepannorna som förser anläggningarna med värme till virkestorkar och lokaler.

FÖRNYBAR FJÄRRVÄRME TILL KOMMUNEN

Anläggningen i Åkers Styckbruk producerar fjärrvärme av restprodukterna och levererar till Strängnäs Kommuns fjärrvärmenät. 

KORTA TRANSPORT-

AVSTÅND

Våra verksamheter är belägna i Mälardalen vilket resulterar i korta transportavstånd och stora miljöbesparingar. 

VI ÄR CERTIFIERADE

Genom att vara certifierad enligt FSC® och PEFC™ dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk.

SPÅNET BLIR TILL PELLETS OCH BRIKETTER

Sågspånet som faller ut under vår produktion blir till träpellets och av kutterspånet tillverkar vi träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar. 

EN DEL AV BIOEKONOMIN