Miljö

Sandåsagruppen

Ett modernt trävaruföretag med lång tradition

Sandåsagruppen

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm. I Karineholm är även vårt dotterbolag Forssjö Pellets AB beläget. Idag är vi ungefär 110 anställda och personalen är en mycket viktig faktor för den framgång företaget har haft genom åren.

En stor del av de förädlade trävarorna är avsedda för byggvaruhandeln, husfabriker och andra industrikunder främst i Sverige men även ute i Europa. Vi har ett stort standardsortiment i lager och kan snabbt tillgodose våra kunder med varor. En betydande andel av de sågade trävarorna exporteras vidare ut i världen och vi ser en ökning av exporten för de förädlade trävarorna.

Köper sågtimmer inom närområdet

Vi köper vårt timmer inom närområdet, en råvara vi blivit specialister på att såga och förädla. Vi har därför en mycket jämn kvalitet i våra leveranser av virke. Genom korta transportavstånd uppnås stora miljöbesparingar samtidigt som vi erbjuder skogsägare ett högt netto på sina avverkningar. 

Kunniga medarbetare och service

De flesta av våra råvaruleverantörer har vi genom mångårigt samarbete byggt upp en nära relation med. En viktig del i detta är vår inköpsorganisation för råvaran med de kunniga medarbetarna. Vi erbjuder även all den övriga skogliga service som kan erfordras på en fastighet till våra råvaruleverantörer.

Vi för ett kontinuerligt miljöarbete och är PEFC™- och FSC® -certifierade

Historik

Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag från 1920-talet. Verksamheten startades av Petrus Gyllengahm som sedan övertogs av sönerna Axel och Bertil Gyllengahm.

Sedan slutet av 1970-talet var det dags för nästa brödrapar att ta vid. Anders och Peter Gyllengahm driver idag företaget i tredje generationen. Det tredje brödraparet, Peters söner, Johan och Erik, är även de starkt engagerade i företaget.

I Sandåsa, där företagets grundades var under många år sågverket en betydelsefull del. Verksamheten startades på 1920-talet och kombinerades med sand- och grusförsäljning. Verksamheten utökades med hyvleri, tryckimpregnering och fingerskarv. Virkesförsäljningen utökades till att bli en bygghandel.


Sandåsa träförädling, Strängnäs

1987 förvärvades sågen i Åkers Styckebruk och all sågning upphörde i Sandåsa. I stället koncentrerades satsningen där på att utveckla förädlingssidan med ytterligare hyvlerilinjer, målningsanläggning och ny tryckimpregnering och fingerskarv. Bygghandeln avvecklades under början av 1990-talet för att verksamheten helt skulle koncentreras till vidareförädling av sågade trävaror.

En helt ny hyvellinje uppfördes i Sandåsa 2012. Och den senaste satsningen är en ny målningslinje med torkmöjligheter för ytterpaneler. Denna togs i bruk under hösten 2014.

Sågverket i Åker började moderniseras och justerverket som fanns i Sandåsa flyttades över dit. Torkar byggdes och produktionen utökades.


Åkers Sågverk, Åkers Styckebruk

År 2000 övertog Sandåsa Timber sågverket i Ånhammar, Stjärnhov, och drev detta som ett klentimmerverk till hösten 2008 då sågverkets verksamhet upphörde helt.

Under tiden byggdes en helt ny såglinje vid Åkers Sågverk. Denna togs i bruk 2006 och kapaciteten för virkestorkning utökades och en ny panncentral, som även förser Strängnäs kommun med fjärrvärme, stod klar 2008.

2012 förvärvades sågen och pelletsfabriken i Forssjö Bruk. Produktionen av pellets upptogs direkt och drivs nu under det helägda dotterbolaget Forssjö Pellets AB.

Sågverket har sedan förvärvet genomgått en hel del tekniska förbättringar. Framförallt behövde råvaran utnyttjas på ett bättre sätt genom att betydligt förbättra sågutbytet. Produktionstakten har ökats jämsides med förbättringarna.


Forssjö Sågverk - Forssjö Bruk, Katrineholm

Miljöpolicy

Träd växer och producerar ved med hjälp av solenergi, vatten, koldioxid och näringsämnen. Veden är bas för sågade trävaror, massa och papper. Dessa produkter går både att återvinna och att föra tillbaka till naturens egna kretslopp. Produkter som baseras på ett uthålligt skogsbruk passar därför bra in i kretsloppssamhället.

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi arbetar enligt kraven på god miljövård. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa Svenska PEFC:s™ och FSC®:s krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran inte kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar eller nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning. Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk och vi skall verka för att denna volym ökar.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

  • Vi skall hushålla med råvaror och energikällor.
  • Vi skall återanvända eller ta hand om våra restprodukter så väl som möjligt.
  • Vi skall sträva efter att minska våra transporters skadliga inverkan på miljön.
  • Vi skall påverka våra leverantörers och entreprenörers miljöarbete på ett konstruktivt sätt.
  • Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och bedrivs förebyggande.
  • Vid produktutveckling och investeringar ska möjligheterna att kombinera effektiv produktion med miljövård tas tillvara.

Miljödokument