VI STRÄVAR EFTER HÅLLBARA SKOGSBRUK OCH EN PRODUKTION SOM VI KAN VARA STOLTA ÖVER

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

VÅR MILJÖPOLICY 

Träd växer och producerar ved med hjälp av solenergi, vatten, koldioxid och näringsämnen. Veden är bas för sågade trävaror, massa och papper. Dessa produkter går både att återvinna och att föra tillbaka till naturens egna kretslopp. Produkter som baseras på ett uthålligt skogsbruk passar därför bra in i kretsloppssamhället.

Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Sandåsa Timber AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC:s och FSC®:s (FSC-C125401) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

 

Vi skall följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Facklig anslutning och kollektivavtal

 

  • Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

 

  • Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Organisationen skall verka för att denna volym ökar.

 

  • Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

 

  • Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Träd växer och producerar ved med hjälp av solenergi, vatten, koldioxid och näringsämnen. Veden är bas för sågade trävaror, massa och papper. Dessa produkter går både att återvinna och att föra tillbaka till naturens egna kretslopp.

Produkter som baseras på ett uthålligt skogsbruk passar därför bra in i kretsloppssamhället.

%

DEL AV BIOEKONOMIN

Större delen av all bark från timret används som bränsle i de egna biobränslepannorna som förser anläggningarna med värme till virkestorkar och lokaler.

Våra verksamheter är belägna i Mälardalen vilket resulterar i korta transportavstånd och stora miljöbesparingar. 

Genom att vara certifierad enligt FSC® (FSC-C125401) och PEFC dokumenterar man miljöhänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material, från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk.

Anläggningen i Åkers Styckbruk producerar fjärrvärme av restprodukterna och levererar till Strängnäs Kommuns fjärrvärmenät. 

Sågspånet som faller ut under vår produktion blir till träpellets och av kutterspånet tillverkar vi träbriketter som säljs som bränsle till större pannanläggningar.